پیمان حفظ محرمانگی

اطلاعات اختصاصی

الف)براساس این توافق نامه اطلاعات اختصاصی شرکت شامل موارد ذیل می باشد: اطلاعات، داده ها، اسناد کتبی، یادداشت ها، نقشه ها، عکس ها، برنامه های کامپیوتری، نرم افزارها، رسانه ها، اختراعات، کشفیات، پیشرفت ها، ابزارها، ماشین ها، دستگاه ها، تجهیزات، طراحی ها، عملکردها، برچسب ها، سیستم ها، نظریه ها، لیست مشتریان، نیازهای مشتریان، قیمت ها، مراحل، آزمایش ها، مفاهیم و فرمول ها، روش ها، اطلاعات مربوط به بازار یابی، اسرار تجاری، محصولات شرکت، بازاریابی، تبلیغات، مسائل مالی شرکت و وابستگان.

ب)تمامی عناوین، مزایا، اطلاعات و اسناد کتبی که به واسطه قرارداد، به امضاء اعطا شده بودند، پس از فسخ قرارداد وی، حق انحصاری تمامی آنها متعلق به شرکت بوده و وی نیز بایستی آنها را به شرکت تحویل دهد. اطلاعات محرمانه ممکن است

  • به صورت منفرد و یا اشتراکی به دست آمده باشد
  • در ساعات عادی کاری شرکت بدست آمده باشد
  • به درخواست امضاء کننده و یا به پیشنهاد شرکت ارائه شده باشند.
  • به وسیله تجهیزات و وسایل شرکت به دست آمده باشد.
  • به وسیله شرکت و غیره به دست آمده باشد.

پ) امضاء کننده بایستی با تمامی قوانین و ضوابطی که توسط شرکت جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه صورت می گیرد، موافقت نماید. امضاء کننده رئیس و تمام معاونان رئیس شرکت را به عنوان وکیل بلا عزل خود انتخاب می کند تا به عنوان وکیل مقید او تمامی اعمال لازم برای به دست آوردن حق انحصاری و کپی برداری را بر اساس قانون انجام دهند، در صورتیکه

ت)امضاء کننده بایستی تمامی موارد ذیل را سریعاً و به صورت کامل به شرکت ارائه نماید:

  • تمامی اطلاعات اختصاصی که توسط وی، به تنهائی یا با کمک دیگران، در مدت این قرارداد ایجاد شده اند و یا به صورت تئوری می باشند.
  • تمامی درخواستهای امتیاز و ثبتهای حق کپی برداری که توسط امضاء کننده، در طول یک سال بعد از قرارداد بایگانی شده اند، که شامل، اما نه محدود به، مواد و روشهای مربوط می باشد.

ث) هر گونه درخواست امتیاز و ثبت حق کپی برداری که در طول یک سال بعد از پایان این قرارداد توسط امضاء کننده بایگانی شده است، اطلاعات اختصاصی شرکت فرض می شود، مگر آنکه

د) هیچ عاملی در قرارداد وجود ندارد که شرکت از مالکیت انحصاری اطلاعات اختصاصی بر اساس این قرارداد منع نماید. شرکت در اعمال حق خود نسبت به هر رقم از این اطلاعات اختصاصی، ممکن است که هیچ درخواست امتیازی و یا ثبت حق کپی برداری ای را بایگانی نکند، یا ممکن است که بخواهد این اطلاعات را به طور محرمانه حفظ کند، یا ممکن است تصمیم به ئاگذاری این اطلاعات نماید، یا آن را به عموم بدهد. امضاء کننده هیچ حقی در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه و اختصاصی متعلق به شرکت را ندارد.